Danh mục sách giáo khoa

Tháng Tám 19, 2015 3:59 chiều
DANH MỤC ĐẶT HÀNG
Người đặt hàng: Hà Thị Chuyên
Đơn vị: Trường PTCS Yên Mỹ
Kèm theo HĐTC Số                           ngày        tháng           năm 2015
TT Tên sách ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 Tiếng việt 1/1 Quyển   12 500
2 Tiếng việt 1/2 Quyển   12 500
3 Toán 1 Quyển   10 800    17   183 600
4 Tự nhiên xã hội 1 Quyển   5 900    17   100 300
5 Tập viết 1/1 Quyển   2 900
6 Tập viết 1/2 Quyển   2 900
7 Truyện đọc 1 Quyển   23 000
8 Thực hành thủ công 1 Quyển   9 000    17   153 000
9 Vở bài tập Tiếng việt 1/1 Quyển   6 300
10 Vở bài tập Tiếng việt 1/2 Quyển   6 000
11 Vở bài tập Toán 1/1 Quyển   5 800    17   98 600
12 Vở bài tập Toán 1/2 Quyển   6 000    17   102 000
13 Vở Tập vẽ 1 Quyển   5 400    17   91 800
14 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 1 Quyển   3 500    17   59 500
15 Vở bài tập Đạo đức 1 Quyển   4 500    17   76 500
16 Tập bài hát 1 Quyển   3 800    17   64 600
17 Giúp em luyện chữ đẹp 1/1 Quyển   12 000
18 Giúp em luyện chữ đẹp 1/2 Quyển   12 000
19 Vở chính tả 1 Quyển   12 000
Cộng    153   929 900
1 Tiếng việt 2/1 Quyển   11 800    8   94 400
2 Tiếng việt 2/2 Quyển   11 200    8   89 600
3 Toán 2 Quyển   10 800    8   86 400
4 Tự nhiên xã hội 2 Quyển   5 700    8   45 600
5 Tập viết 2/1 Quyển   2 900    8   23 200
6 Tập viết 2/2 Quyển   2 900    8   23 200
7 Thực hành thủ công 2 Quyển   9 000    8   72 000
8 Vở bài tập Tiếng việt 2/1 Quyển   6 500    8   52 000
9 Vở bài tập Tiếng việt 2/2 Quyển   6 000    8   48 000
10 Vở bài tập Toán 2/1 Quyển   7 600    8   60 800
11 Vở bài tập Toán 2/2 Quyển   7 600    8   60 800
12 Vở Tập vẽ 2 Quyển   5 400    8   43 200
13 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 2 Quyển   3 500    8   28 000
14 Vở bài tập Đạo đức 2 Quyển   4 500    8   36 000
15 Tập bài hát 2 Quyển   3 800    8   30 400
16 truyện đọc 2 Quyển   21 000
17 Giúp em luyện chữ đẹp 2/1 Quyển   12 000
18 Giúp em luyện chữ đẹp 2/2 Quyển   12 000
19 vở chính tả 2/1 Quyển   12 000
20 vở chính tả 2/2 Quyển   12 000
Cộng    120   793 600
1 Tiếng việt 3/1 Quyển   11 500    12   138 000
2 Tiếng việt 3/2 Quyển   11 000    12   132 000
3 Toán 3 Quyển   10 800    12   129 600
4 Tự nhiên xã hội 3 Quyển   9 900    12   118 800
5 Tập viết 3/1 Quyển   2 900    12   34 800
6 Tập viết 3/2 Quyển   2 900    12   34 800
7 Thực hành thủ công 3 Quyển   9 000    12   108 000
8 Truyện đọc 3 Quyển   23 000    12   276 000
9 Vở bài tập Tiếng việt 3/1 Quyển   7 300    12   87 600
10 Vở bài tập Tiếng việt 3/2 Quyển   6 500    12   78 000
11 Vở bài tập Toán 3/1 Quyển   7 600    12   91 200
12 Vở bài tập Toán 3/2 Quyển   7 600    12   91 200
13 Vở Tập vẽ 3 Quyển   5 400    12   64 800
14 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3 Quyển   7 500    12   90 000
15 Vở bài tập Đạo đức 3 Quyển   4 500    12   54 000
16 Tập bài hát 3 Quyển   3 800    12   45 600
17 Giúp em luyện chữ đẹp 3/1 Quyển   12 000
18 Giúp em luyện chữ đẹp 3/2 Quyển   12 000
19 Tiếng anh Quyển 1 Quyển   15 000    12   180 000
20  Bài tập Anh Quyển 1 Quyển   10 000    12   120 000
21 Tiếng Anh 3/1 Quyển   37 000
22 Tiếng Anh 3/2 Quyển   37 000
23 Tiếng Anh 3/2 Quyển   33 000
24 Bài tập tiếng Anh 3 Quyển   36 000
25 Vở chính tả 3/1 Quyển   12 000
26 Vở chính tả 3/2 Quyển   12 000
Cộng    216  1 874 400
1 Tiếng việt 4/1 Quyển   13 200    4   52 800
2 Tiếng việt 4/2 Quyển   12 600    4   50 400
3 Toán 4 Quyển   10 900    4   43 600
4 Khoa học 4 Quyển   10 500    4   42 000
5 Lịch sử và Địa lí 4 Quyển   11 600    4   46 400
6 Âm nhạc 4 Quyển   3 700    4   14 800
7 Mĩ Thuật 4 Quyển   6 500    4   26 000
8 Đạo đức 4 Quyển   3 800    4   15 200
9 Kĩ thuật 4 Quyển   4 900    4   19 600
10 Truyện đọc 4 Quyển   40 000    4   160 000
11 Vở bài tập Tiếng việt 4/1 Quyển   9 800    4   39 200
12 Vở bài tập Tiếng việt 4/2 Quyển   8 600    4   34 400
13 Vở bài tập Toán 4/1 Quyển   7 000    4   28 000
14 Vở bài tập Toán 4/2 Quyển   8 600    4   34 400
15 Vở bài tập Khoa học 4 Quyển   6 500    4   26 000
16 Vở bài tập Lịch sử 4 Quyển   4 000    4   16 000
17 Vở bài tập đạo đức 4 Quyển   4 500    4   18 000
18 Vở Tập vẽ 4 Quyển   6 700    4   26 800
19 Bài tập Toán 4 Quyển   8 000
20 Thực hành Kĩ thuật 4 Quyển   4 800    4   19 200
21 Vở bài tập Địa lí 4 Quyển   5 000    4   20 000
22 Luyện viết chữ 4 Quyển   3 800    4   15 200
23 Tiếng anh Quyển 2 Quyển   15 000    4   60 000
24 Bài tập Anh quyển 2 Quyển   10 500    4   42 000
25 Giúp em luyện chữ đẹp 4/1 Quyển   12 000
26 Giúp em luyện chữ đẹp 4/2 Quyển   12 000
27 Vở chính tả 4/1 Quyển   12 000
28 Vở chính tả 4/2 Quyển   12 000
Cộng    92   850 000
1 Tiếng việt 5/1 Quyển   13 000    7   91 000
2 Tiếng việt 5/2 Quyển   12 700    7   88 900
3 Toán 5 Quyển   10 700    7   74 900
4 Khoa học 5 Quyển   11 000    7   77 000
5 Lịch sử và Địa lí 5 Quyển   10 000    7   70 000
6 Âm nhạc 5 Quyển   4 000    7   28 000
7 Mĩ Thuật 5 Quyển   8 200    7   57 400
8 Đạo đức 5 Quyển   3 800    7   26 600
9 Kĩ thuật 5 Quyển   4 900    7   34 300
10 Truyện đọc 5 Quyển   31 000    7   217 000
11 Vở bài tập Tiếng việt 5/1 Quyển   9 600    7   67 200
12 Vở bài tập Tiếng việt 5/2 Quyển   8 200    7   57 400
13 Vở bài tập Toán 5/1 Quyển   8 200    7   57 400
14 Vở bài tập Toán 5/2 Quyển   9 600    7   67 200
15 Vở bài tập Khoa học 5 Quyển   8 000    7   56 000
16 Vở bài tập Lịch sử 5 Quyển   4 500    7   31 500
17 Vở bài tập đạo đức 5 Quyển   4 000    7   28 000
18 Vở Tập vẽ 5 Quyển   6 700    7   46 900
19 Bài tập Toán 5 Quyển   10 800
20 Thực hành Kĩ thuật 5 Quyển   4 800    7   33 600
21 Vở bài tập Địa lí 5 Quyển   4 500    7   31 500
22 Luyện viết chữ 5 Quyển   3 800    7   26 600
23 Tiếng anh Quyển 3 Quyển   19 700    7   137 900
24 Bài tập Anh quyển 3 Quyển   13 000    7   91 000
25 Giúp em luyện chữ đẹp 5/1 Quyển   12 000
26 Giúp em luyện chữ đẹp 5/2 Quyển   12 000
27 Vở chính tả 5/1 Quyển   12 000
28 Vở chính tả 5/2 Quyển   12 000
Cộng    161  1 497 300
Tổng cộng    742  5 945 200